ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

WITAMY NA STRONIE NASZEJ BIBLIOTEKI.

Regulamin wypożyczalni dla Dorosłych

PRAWO KORZYSTANIA


 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta Bielsk Podlaski i okolic po ukończeniu 15 lat.

 2. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

 3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 4. Prawo do korzystania z Wypożyczalni nabywa się z chwilą rejestracji w komputerowej bazie. Czytelnik zobowiązany jest do: okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu zawierającego PESEL, zapoznania się z regulaminem i zobowiązania się do jego przestrzegania, wypełniając i podpisując kartę zapisu „Zobowiązanie”.

  Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania oraz numeru telefonu.

 1. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

WYPOŻYCZANIE

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 woluminów.

 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 3. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem określonym w pkt.2, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.

 4. Jeżeli czytelnik poszukuje książki, której nie ma w bibliotece może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajdzie poszukiwaną książkę. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek drogą wypożyczania międzybibliotecznego, które jest płatne wg określonych stawek.

 5. Na życzenie czytelnika bibliotekarz może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników bądź Czytelnik może sam zarezerwować daną pozycję przez Internet. Od chwili powiadomienia Czytelnika o możliwości odbioru zamówionych książek w bibliotece, po upływie 7 dni odkładane są na półkę .

 6. Na prośbę czytelnika biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki na krótki okres, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania za strony innych czytelników.

 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu również zwraca wypożyczone książki.


OBOWIĄZKI CZYTELNIKA


 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książki będącej własnością społeczną. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.Zobowiązany on jest odkupić taką samą książkę. W szczególnych przypadkach dopuszcza się za zgodą kierownika Działu Udostępniania i Informacji MBP odkupienie innej książki o podobnej tematyce, o nie mniejszej wartości.


PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK


 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w regulaminie biblioteka pobiera opłatę w kwocie 1,00 zł od woluminu za każdy miesiąc zwłoki. Czytelnik ponosi również aktualne koszty opłaty pocztowej wezwania do zwrotu przetrzymywanych książek.

 2. Jeżeli czytelnik mimo wezwania do zwrotu książki odmawia jej zwrotu , lub uiszczenia należnych opłat biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.PRZEPISY KOŃCOWE


 1. Czytelnicy nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu mogą być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawieni prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Działu Udostępniania i Informacji MBP. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Bielsku Podlaskim.

 2. W związku z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych czytelnik podpisem wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez bibliotekę w celach statystycznych, naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek .

 3. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez nadzoru.


Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Dyrektora MBP w Bielsku Podlaskim

Zarządzeniem Nr. 1 z dnia 04.01.2016


Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej