ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

WITAMY NA STRONIE NASZEJ BIBLIOTEKI.

Regulamin czytelni dla Dzieci...

PRAWO KORZYSTANIA


 1. Z czytelni mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 16, a w uzasadnionych przypadkach czytelnicy nie mieszczący się w /w przedziale wiekowym.

 2. Prawo do korzystania z wypożyczalni nabywa się z chwilą rejestracji w komputerowej bazie czytelników oraz po zapoznaniu się z Regulaminem Czytelni.

 3. Przy rejestracji należy okazać aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

 4. Niepełnoletniego czytelnika rejestruje na podstawie numeru PESEL i odpowiada za niego rodzic lub opiekun prawny.

 5. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

 6. Książki i czasopisma podaje bibliotekarz.

 7. W czytelni można również korzystać z księgozbioru ogólnego oddziału.

 8. Bibliotekarz dyżurny na prośbę czytelnika udziela informacji o ksiażkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 9. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

 10. Przy korzystaniu ze zbiorów czytelni dopuszcza się wykorzystanie własnych urządzeń elektronicznych (aparat cyfrowy, kamera, laptop) z własnym zasilaniem, pod warunkiem zachowania ciszy.

 11. Jeżeli czytelnik poszukuje książki, której nie ma w bibliotece może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajdzie poszukiwaną książkę. Na prośbę czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek drogą wypożyczania międzybibliotecznego.

 12. Książek, czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych z księgozbioru czytelni nie wypożycza się do domu.


OBOWIĄZKI CZYTELNIKA


 1. Czytelnik zobowiązany jest do okazania legitymacji szkolnej lub innego ważnego dokumentu ze zdjęciem i zajęcia miejsca na sali zgodnie ze wskazówkami dyżurnego bibliotekarza.

 2. Bez zgody bibliotekarza nie wolno wynosić książek i czasopism z czytelni oraz przekazywać ich innym czytelnikom.

 1. Wierzchnie okrycia, duże torby, teczki i reklamówki czytelnik musi zostawić w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza.

 1. W czytelni obowiązuje cisza , zakaz spożywania posiłków oraz korzystanie z telefonów komórk.

6. Przyniesione ze sobą książki, czasopisma i inne materiały należy okazać dyżurnemu bibliotekarzowi.

 1. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania książek i czasopism, gdyż są one dobrem wspólnym.

  Powinien zwrócić uwagę na stan książki i czasopisma przed ich wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

 1. Za uszkodzenie książki lub czasopisma czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną książkę lub czasopismo.


PRZEPISY KOŃCOWE


 1. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu I spożywania alkoholu.

 2. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez nadzoru.

 3. Osoby, których zachowanie oraz higiena osobista odbiega od ogólnie przyjętych norm, nie będą obsługiwane.

 4. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego Regulaminu, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni dla Dzieci i Młodzieży. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży MBP. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim.

 5. W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, rodzic lub opiekun prawny oraz czytelnik podpisem wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez bibliotekę w celach statystycznych, naukowych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek lub ich równowartości.


Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Dyrektora MBP w Bielsku Podlaskim

Zarządzeniem Nr 2 z dnia 01.07.2012 .
Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej