ZWIŃ/ROZWIŃ
BANER

WITAMY NA STRONIE NASZEJ BIBLIOTEKI.

 

 

Deklaracja Dostępności:

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https//bmbp.pdt.pl

• Data publikacji strony internetowej:2012.12.01

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.08.18.

Dane teleadresowe biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kazimierzowska 14 17-100 Bielsk Podlaski Email biblioteka@bmbp.pdt.pl tel 85 7302107

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• Obecna strona biblioteki nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, brakuje w niej dostosowania do urządzeń mobilnych, możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz kontrastu. W chwili obecnej trwają prace z wiązane z utworzeniem nowej strony internetowej zgodnej z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020.08.18.

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020.08.18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem biblioteki email: biblozus@bmbp.pdt.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7302107 . Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1.Wejście do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej usytuowane jest od ul. Jagiellońskiej, wjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo możliwy jest za pomocą podjazdu zewnętrznego przy głównym wejściu do biblioteki.

2. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną.

3. Obok budynku biblioteki od strony ul. Kazimierzowskiej znajduję się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

4. Przed wejściem do budynku z prawej strony jest tablica informacyjna z napisami w alfabecie Braillea, dzięki której inwalidzi wzroku mogą uzyskać informacje o dniach i godzinach otwarcia placówki.

5. Każdy, kto ma trudności w samodzielnym dostaniu się do budynku może skorzystać z systemu Call Hear (urządzenie przywołujące), informujące pracownika biblioteki o tym, że przy wejściu czeka osoba wymagająca pomocy.

6. W budynku jest winda zapewniająca dostęp czytelnikom niepełnosprawnym ruchowo, osobom starszym na piętro budynku. Kabina windowa wyposażona jest w wyświetlacze piętrowe i komunikator głosowy o lokalizacji windy na poszczególnych kondygnacjach biblioteki .

7. Wszystkie pomieszczenia posiadają tabliczki informacyjne z napisami w alfabecie Braillea.

8. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

9. Korytarze i pomieszczenia są przystosowane do poruszania się na wózkach

10. Stopnie schodów wewnętrznych (pierwszy i ostatni) oznakowane są listwą antypoślizgową chropowatą w kolorze żółtym znaczącą krawędzie schodów

11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (system wspomagania słuchu)

12. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

13. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Godziny otwarcia: 

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
10:00-17:00
10:00-17:00
nieczynne
10:00-17:00
10:00-17:00
9:00-14:00

 

Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek"...

czytaj wiecej

Uwolnij Książkę

Biblioteka bierze udział w programie "UWOLNIJ KSIĄŻKĘ"...czytaj wiecej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej... czytaj wiecej